ای پیج تو بهترین سر آغاز 

بی "وی پی ان" اف بی کی کنم باز؟

ای پست تو مونس روانم

جز "لایک" تو نیست در توانم

هم پست های نانموده دانی

هم "کامنت" نا نوشته خوانی

از این انتظار رهاییم ده

با "لایک" خود آشناییی ام ده....!
!

 
شاد باشید...